Rådgivning | Team- og lederutvikling

Vi tilbyr skreddersydde prosesser rundt endring, utvikling, omstilling og karriereveiledning i privat og offentlig sektor.

Fremo Bemanning AS ble etablert i 2005. Siden den gang har vi vokst til å bli et av Midt-Norges største byrå innen rekruttering, bemanning og rådgivning.

Vi bistår deg i ansettelse av medarbeidere, fagspesialister og toppledere, både i privat og offentlig sektor. Våre konsulenter har lang og bred erfaring, samt utdanning og sertifisering innen rekruttering, organisasjon, ledelse, rådgivning og markedsføring.

TRONDHEIM | TROMSØ | ORKANGER

Selskapet består i dag av 18 konsulenter og vi har kontorer i Trondheim, Tromsø og Orkanger, med hele landet som nedslagsfelt.

Team- og lederutvikling

Strategisk endring inngår i en leders hverdag. Vi endrer og utvikler oss hver dag, bevisst eller ubevisst. Behovene for endring kan komme både fra omverdenen (f.eks. krav eller lovendringer fra myndighetene eller endringer i konkurransesituasjonen) eller i egen organisasjon.

Vi skreddersyr team-  og lederutvikling for våre oppdragsgivere. Målet er å skape bevisstgjøring av egen adferd, for deretter å bedre forstå andres drivkrefter og stressadferd, slik at vi klarer å skape utvikling. Vi jobber med den enkelte, i grupper og i plenum. Prosessene tilpasses gjerne andre prosesser i bedriften, da relasjonene innad i gruppa er viktig for å jobbe mot bedriftens mål og strategier. Vi tilbyr lederstøtte og gjennom forståelse av temaene endring, utvikling, makt, myndiggjøring og medvirkning, lærer vi å spille hverandre gode, utfylle hverandre og etablere en sterk kultur som skaper resultater. Vi utvikler konkrete handlingsplaner for den enkelte og for gruppa. Vi har referansekunder fra ulike oppdrag innen privat- og offentlig sektor.

Omstilling og karriereveiledning

Dersom din bedrift står foran en omstillingsprosess, kan vi tilby ulike former for faglig rådgivning, både overfor ledelsen og for den ansatte som rammes av en eventuell ned- bemanning/omstrukturering. Vi ser et stadig økende behov for karriereveiledning. Å få muligheten til å gjennomføre et program som gir innføring i hvordan skrive CV/søknad, råd i forhold til jobbintervju samt kartlegging og rådgivning i forhold til egne egen- skaper og drivkrefter, gjør det lettere for den ansatte å se muligheter i jobbmarkedet. Det bidrar til egenutvikling, læring og motivasjon og ikke minst til et bedre omdømme for be- driften. Vi har sertifiserte DiSC®-instruktører, som benytter DiSC® Personprofi l som verktøy for å bistå jobbsøkere i å finne sitt ideelle arbeidsmiljø og sine motivasjonsfaktorer. Vi tilpasser veiledningen etter hvert enkelt behov hos bedriften og/eller kandidatene.

DISC® – verktøy for innsikt om VERKTØY FOR INNSIKT OM KOMMUNIKASJON OG ATFERD

Vi er sertifi serte DiSC®-instruktører (DiSC® fra Wiley Publishing Inc, Volo i Norge).
DiSC® er validert på norsk, anvendes i dag i over 70 land og fi nnes på 30 språk. DiSC® beskriver og forklarer menneskelig atferd og viser oss hvorfor vi handler som vi gjør i forskjellige situasjoner. DiSC® benyttes som et supplerende verktøy innen rekruttering og bemanning. Vi ser en stadig økende interesse for DiSC® som verktøy og begrepsapparat innen organisasjonsutvikling og HR-arbeid, spesielt innen medarbeider utvikling, lederutvikling, teamutvikling, kommunikasjonsutvikling og salgstrening. Vi har også gode eksempler på bruk av DiSC® innen prosesser rundt omdømmebygging og verdiimplementering.