Fremogruppen intervjuet i Midtpunkt

from ‘Midtpunkt 2-2022’HUMANKAPITAL

– Næringslivet trenger pragmatiske løsninger, ikke ideologi

Selv om de komparativt sett er en liten aktør på landsbasis, viser Fremogruppen AS heftige muskler i konkurranse med multinasjonale bemannings- og rekrutteringsgiganter.

TEKST OG FOTO: Jan-Are Hansen

Fremogruppen intervjuet i næringsforeningens Midtpunkt

– I 2019 deltok vi en nasjonal anbudskonkurranse om å levere bemanningsløsninger i Trondheim til en av Norges største dagligvarekonsern. På det siste møtet i Oslo fi kk vi beskjed om at vi var en svært aktuell leverandør dersom vi kjapt etablerte en fi lial i Tromsø. Ikke noe problem, kontret vi sikkert. Og resten er historie. Hege Svendsen, daglig leder og partner i Fremogruppen, smiler inne i hovedkontoret på Lade. Hun mener forklaringen er todelt. – Vi er en organisasjon med korte beslutningsveier, vi hiver oss rundt fort når det.

↑ Fornøyd, men også bekymret for

bransjens framtid. Seniorrådgiver Jorunn Løseth og daglig leder/partner Hege Svendsen i Fremogruppen AS, har opplevd jevn og god vekst de siste årene. Regjeringens forslag om betydelige innstramminger i dagens innleieregelverk er de lite begeistret for.

Har samlet forretningsområdene. Fremo Bemanning skiftet i februar navn til Fremogruppen AS. Her representert ved daglig leder/partner Hege Svendsen og seniorrådgiver Jorunn Løseth.

trengs. I tillegg har vi etter min mening en helt unik kjennskap til næringslivets behov i Trondheimsregionen. Det er et resultat av organisk, stødig vekst og utvikling gjennom 17 år. Vi har blitt ett av Midt-Norges største byrå, sier Svendsen til Midtpunkt.

HAR SKIFTET NAVN

Fremogruppen AS omsatte i 2021 for 114 millioner kroner, med et resultat før skatt på 6,3 millioner kroner. Bedrift en ble etablert i 2005 av Kjell Inge Fremo og teller i dag 18 ansatte som driver med rekruttering, bemanning og rådgivning. For mange av Midtpunkts lesere er sikkert Fremo Bemanning et kjent navn. I februar skift et virksomheten navn til Fremogruppen AS.

– Hvorfor? – Det var for å for å samle forretningsområdene våre. Å bedre refl ektere totaliteten av det vi holder på med. De siste årene har rekrutteringstjenester blitt en stadig viktigere del av aktiviteten. Det samme gjelder rådgivning, forklarer seniorrådgiver Jorunn Løseth. De fl este kundene er i dag private. Det har imidlertid vært en sterk vekst i off entlige oppdragsgivere. – Akkurat nå bistår vi for eksempel Gjemnes kommune med å ansette ny kommunedirektør. En kompleks, men samtidig voldsomt spennende oppgave for oss, legger Løseth til.

TRØBBEL ETTER KORONA FOR MANGE

Et kjapt søk på Fremogruppen AS på nett og i sosiale medier, avslører at bedrift en ikke ligger på latsiden. De skal skaff e til veie ny plansjef for utvikling av Nyhavna, prosjektleder for COOP Midt-Norge Eiendom og daglig leder til Riis Eiendom. For å nevne noen. På bemanningssiden har Fremogruppen AS arbeidsgiveransvar for cirka 800 vikarer hvert år, innenfor de fl este bransjer og stillingskategorier. – Da snakker vi alt fra økonomi og dagligvare, til servering og transport, forklarer Løseth. – Hvordan vil dere beskrive situasjonen i dag etter to år med pandemi? – At det er stor mangel på arbeidskraft i en rekke bransjer. Tilbakemeldingene vi får fra nettverkene våre er at det er svært utfordrende å skaff e riktig kompetanse og tilstrekkelig med arbeidskraft til å dekke inn akutte behov og topper, sier hun til Midtpunkt. Svendsen understreker samtidig at de samarbeider godt med NAV. – Vi står på forskjellige plattformer, men har samme grunnleggende oppgave – å bidra til at folk fi nner en jobb.

SVÆRT LITE BEGEISTRET

Bemanningsbransjen har vært en politisk het potet i fl ere år. Etter regjeringsskift et i 2021 er det ikke en overdrivelse å beskrive den metaforiske rotfrukten som rødglødende. I januar sendte Arbeids- og inkluderingsdepartementet ut et høringsforslag om store endringer i regelverket for inn- og utleie av arbeidskraft . Der anbefales det blant annet forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo og Viken. “(…) det er behov for tydelige innstramminger i innleieregelverket for å unngå at arbeidsmiljølovens hovedregel om faste ansettelser undergraves.” heter det i høringsforslaget. Svendsen, som også er styremedlem i NHO Service og Handel – Bemanning og Rekruttering, er ikke uventet svært lite begeistret for regjeringens forslag. – Det er ødeleggende. Dette vil få svært store konsekvenser for tilgang på kompetanse og arbeidskraft i næringslivet, mener hun. Svendsen påpeker videre at bemanningsbransjen er en av de mest gjennomregulerte i Norge i dag. – Dette er aktører som gås i sømmene kontinuerlig. Og det er en positiv ting. Å luke ut useriøse aktører er viktig. Samtidig blir det etter mitt skjønn helt feil å karakterisere innleie av arbeidskraft som en trussel mot et organisert arbeidsliv. Næringslivet trenger pragmatiske løsninger, ikke ideologi, mener Svendsen og trekker fram at bemanningsbransjen, ifølge Forskningsstift elsen Fafo, utgjør nærmere to prosent av alle årsverk i Norge.

FREMOGRUPPEN AS

• Etablert i 2005 som Fremo

Bemanning • Skiftet i februar navn til

Fremogruppen AS • Driver innen rekruttering, bemanning og rådgivning • Omsatte i 2021 for 114 millioner kroner med et resultat før skatt på 6,3 millioner kroner • 18 ansatte. Hovedkontor på Lade, med fi lialer i Orkanger og Tromsø

Tags: